Igls adjectivs

Definiziun

Igls adjectivs èn pleds tgi expriman, scu tg'igl nomen è.

grond, doltsch, lung, bel, verd

 

Igls numerals totgan er tigls adjectivs.

Igl particip preschaint duvro scu adjectiv

Igl particip preschaint ò pers la sia valour verbala uriunda e vign duvro ozande angal ple scu adjectiv. El s'accorda consequentamaintg cugl nomen an genus e numerus. Chels adjectivs ins furma cun la rieisch digl verb dall'amprema persunga plural digl preschaint e las finiziuns -ont u -ent

• particips preschaints da verbs tgi on savens la finiziun -ont:

-ar: tramblar – igl mang tramblont; sgular – igl figl sgulont

-er: accumpagner – la lavour accumpagnonta

-ier: obliier – igl contract obliont; glischier – îgls glischonts

 

• particips preschaints da verbs tgi on savens la finiziun -ent:

-'er: correr – ava currenta; depender en unfant dependent

-eir [è]: bagnvuleir – en om bagnvulent

-eir [é]: reir ena bucca rienta; diverteir ena festa divertenta

 

Remartgas: 

• La finiziun -ont/-ent sa meida an divers cass er an -aint.

ancanoscher – ancunaschaint.

• Enqualtgi particip preschaint ins dovra scu nomen.

creir – igl cartent/igl cartaint

Igls grads da cumparegliaziun digls adjectivs

Cugls adjectivs ins pò cumparagler las tgossas l'egna cun l'otra. Igls treis grads da cumparegliaziun (er: gradaziun) digls adjectivs èn igl positiv, igl cumparativ ed igl superlativ.

positiv cumparativ superlativ
Igl codesch è stigl. Igl carnet è pi stigl. Igl figl è igl pi stigl.
La vischnanca è gronda.   Igl martgea è pi grond.

La metropola è la pi gronda.

Igl mat è pitschen.

Igl mattet è pi pitschen.

Igl pup è igl pi pitschen.
Las glioirs èn levas. Las meirs èn pi levas. Las furmeilas èn las pi levas.

Furmas spezialas:      

bung (bun)

bunga (buna)

migler

miglra

igl migler

la miglra

schlet

schleta

mender

mendra

igl mender

la mendra

bler

blera

daple

igl pi bler

la pi blera

pac

paca

(da)manc, pi pac

(da)manc, pi paca

igl pi pac

la pi paca

Remartgas:

• Ins dovra las suandontas particlas da cumparegliaziun: 

- schi ... scu (egual): El è schi grond scu te.

- pi ... tgi (inegual): Ella è pi gronda tgi te.

- manc ... tgi (inegual): El è manc grond tgi te.

 

• I dat ulteriouras modas da furmar en superlativ: 

Cun agiuntar a mintga adjectiv igl suffix -issim/-issima

ena belissima spousa

en grondissim plascheir

 

Cugl nomen superlativ, p.ex. cun la finiziun -ezza (varda 2.1.4.d).

en belezza de

 

Cugls prefixs: extra-, super-, sur-, multi-, ultra-, iper-.

en cass extraordinari

ena teila superfegna

en auto surcargea

en'occurrenza multiculturala

en teater ultramodern

ena persunga ipercorrecta

La posiziun digl adjectiv

Igl adjectiv so star davant u davos igl nomen. 

 

En pêr adjectivs (surtot curts) tgi expriman en giudicat u en'opiniun stattan per gronda part davant igl nomen.

ena bela matta, treid'ora, en bung om, ena stupent'ideia, en cler mussamaint, en tgutg sentimaint, ena gronda tgossa

 

An tscherts cass meidan igls adjectivs lour senn, tot tenor schi stattan davant u davos igl nomen.

El è en grond om.

El è en om grond.

en om impurtant

en om betg pitschen

El è en pover om.

El è en om pover. 

en om tgi sveglia cumpassiun

en om tgi n'è betg retg

Ia va cumpro en nov auto.

Ia va cumpro en auto nov.

en oter auto, chel pò er esser vigl

en auto tot nov e betg egn d'occasiun

Oz è en de tgod. 

El am ò detg en tgod angraztg.

en de cun otas temperaturas

en angraztg cordial

Igls suandonts adjectivs stattan adegna davos igl nomen: 

• adjectivs tgi inditgeschan ena calour

ena rassa cotschna, îgls verds, l'umbrella violetta 

 

• adjectivs tgi inditgeschan ena furma

la meisa ovala, igl lenn quader, ena fanestra radonda

 

• adjectivs tgi inditgeschan en gost

avas doltschas, momas aschas, en aperitiv amar

 

• adjectivs tgi inditgeschan la naziunalitad

poets rumantschs, igl lungatg franzos, la scritgira araba

 

adjectivs pi lungs

scolars diligents, ena schliaziun raschunevla

 

particips cun la funcziun d'adjectiv

tiffels barsos, las flours protegeidas, îgls targlischonts

Furmar adjectivs

Ins so furmar novs adjectivs da nomens, verbs ed oters adjectivs cun ageid dallas suandontas strategias:

- cugl particip preschaint (varda 2.3.3.)

 

- cun suffixs, p.ex.:

-abel/abla resp. -ibel/ibla: acceptar – acceptabel; tgapeir – tgapibla

-al(a)/il(a): cultura – cultural / pour – puril

-es(a): Berna – bernes

-evel/evla: sanadad – sanadevel

-ic(a)/(a)tic(a): energeia – energic / energetic; problem – problematic

-in(a)/-an(a): alp – alpin / Surmeir – surmiran

-iv: nutreir – nutritiv

-ous: aventura – aventurous

 

Remartga: 

• Ins so er intensivar adjectivs existents cugls suffixs -et(ta), -ign(a), -issim(a),

-atsch(a)

- lev – levet / levigna

- bel belissim

- bun(g) bunatsch