Elegia tes idiom

Tge è mediomatix?

La Professura da rumantsch da la Scola auta da pedagogia dal Grischun ha elavurà per incumbensa dal chantun Grischun in nov med d'instrucziun da lingua analog e digital per la 2. fin 9. classa sco era grammaticas da scola unitaras en tut ils tschintg idioms vallader, puter, sursilvan, sutsilvan, e surmiran. Actualmain vegnan ils meds elavurads en l’idiom surmiran. Ils meds d’instrucziun sco era las grammaticas da scola unitaras èn cumpatibels cun il Plan d’instrucziun 21 ed èn disponibels a moda analoga e digitala.

 

 

Exercizis digitals

Ils exercizis digitals cumpletteschan ils meds d’instrucziun. Ils scolars e las scolaras pon lavurar a moda individuala e trenar, automatisar e profundar lur savida grammaticala. Ils exercizis stattan en stretg connex cun la grammatica da scola unitara e pussibiliteschan in access direct als temas grammaticals correspundents. Actualmain èn cumparids exercizis digitals en surmiran.

Las purschidas da furmaziun dal chantun èn publitgadas qua.

Per ils curs d’introducziun en il med pudais Vus As annunziar tar la Scola auta da pedagogia dal Grischun.