Indicaziuns giuridicas

En general 

Il project mediomatix metta a disposiziun ils cuntegns da la pagina d'internet www.mediomatix.ch sco servetsch d'infurmaziun gratuit. Ils cuntegns servan a dar infurmaziuns generalas e na pretendan betg dad esser corrects e cumplets.  

 

Exclusiun da la responsabladad 

Il project mediomatix guarda cun grond quità che las infurmaziuns publitgadas sajan correctas. Tuttina na poi vegnir surpiglià nagina garanzia che las infurmaziuns publitgadas sajan correctas, exactas, actualas, fidaivlas e cumplettas. Pretensiuns da responsabladad cunter il project mediomatix pervia da donns da gener material u immaterial ch'èn resultads tras l'access u tras l'utilisaziun resp. tras la nunutilisaziun da las infurmaziuns publitgadas, tras l'abus da la colliaziun u tras disturbis tecnics, vegnan exclus. Exclusa da la responsabladad è er la garanzia che la purschida online stettia permanentamain a disposiziun. 

Il project mediomatix sa resalva expressivamain il dretg da midar, da stizzar u da betg publitgar per in tschert temp – dal tuttafatg u per part – ils cuntegns, e quai da tut temp e senza annunzia.  

 

Renviaments e links 

La pagina d'internet cuntegna renviaments e links a paginas d'internet da terzas persunas. Quellas sa chattan ordaifer il champ da responsabladad dal project mediomatix. L'access e l'utilisaziun da talas paginas d'internet han lieu sin agen ristg da l'utilisadra u da l'utilisader. Il project mediomatix declera expressivamain ch'el n'haja nagina influenza sin la concepziun, sin il cuntegn e sin las purschidas da talas paginas d'internet.  

 

Protecziun da datas 

Tar l'access sin questa pagina d'internet na vegnan arcunadas naginas datas persunalas. Ils servers d'internet registreschan mo datas d'utilisaziun nunpersunalas. Quellas vegnan elavuradas uschia ch'igl èn visibels trends, quai che permetta da meglierar correspundentamain la purschida. Las datas d'utilisaziun na vegnan betg colliadas cun datas persunalas.  
Las datas da persunas che vegnan inditgadas voluntarmain per il contact (e-mail, telefon), vegnan duvradas mo per dar resposta e vegnan stizzadas regularmain. Questas datas na vegnan betg dadas vinavant a terzas persunas ed er betg duvradas per auters intents. 

 

Copyright 

L'entir cuntegn da questa pagina d'internet è protegida tenor il dretg d'autura u d'autur (tuts dretgs resalvads). Tut ils dretgs da proprietad restan tar l'autura u tar l'autur. Senza avair ordavant il consentiment en scrit da las titularas e dals titulars dals dretgs d'autura u d'autur èsi scumandà da far reproducziuns e modificaziuns e da duvrar vinavant – per intents publics u commerzials – cuntegns da la pagina d'internet ch'èn protegids tenor il dretg d'autura u d'autur. 

© 2018 Meds d'instrucziun dal Grischun, Cuira