vender

indicativ

preschaint  perfet
eu vend eu n'ha vendü
tü vendast tü hast vendü
el/ella venda    el/ella ha vendü
nus vendain   nus vain vendü
vus vendais  vus vais vendü
els/ellas vendan  els/ellas han vendü
imperfet    futur
eu vendaiva   eu vendarà
tü vendaivast tü vendarast
el/ella vendaiva el/ella vendarà
nus vendaivan nus vendaran
vus vendaivat vus vendarat
els/ellas vendaivan els/ellas vendaran

conjunctiv

preschaint   perfet
ch'eu venda  ch'eu n'haja vendü
cha tü vendast   cha tü hajast vendü
ch'el/ella venda   ch'el/ella haja vendü
cha nus vendan  cha nus hajan vendü
cha vus vendat    cha vus hajat vendü
ch'els/ellas vendan ch'els/ellas hajan vendü

cundiziunal

preschaint   perfet
eu vendess  eu vess vendü
tü vendessast   tü vessast vendü
el/ella vendess  el/ella vess vendü
nus vendessan nus vessan vendü
vus vendessat  vus vessat vendü
els/ellas vendessan els/ellas vessan vendü

particip passà

vendü

imperativ

venda!,  vendain!, vendai!

gerundi

vendond