Igls pronoms

Igls pronoms

Igls pronoms san ramplazar near acumpagnear nomens. Parquegl c'els statan an stretg conex cugls nomens, vignan els ear numnos pro-noms. 

 

Igl pronom sco acumpagneader:

mia sora, quella tgea, tge miracla

 

Igl pronom sco ramplazànt:

L'Irina dorma. Igl auto e nov. Tge duna?
Ella dorma. Quel e nov.   Tgenegna/Quala? 

Igl dat seat sutgrupas da pronoms:

• igls pronoms parsunals

• igls pronoms reflexivs

• igls pronoms possessivs

• igls pronoms demonstrativs

• igls pronoms interrogativs

• igls pronoms relativs

• igls pronoms indefinits

 

Tier igls pronoms s'odan ear igls artetgels. 

Igls pronoms parsunals

Igl dat pronoms parsunals subjects a pronoms parsunals objects.

 

Igls pronoms parsunals subjects inditgeschan la parsùna near la tgossa ca fa anzatge. 

jou

Jou scriv egn sms.

tei

Tei lavuras fetg speart.

el

El varda egn film.

ella

Ella tgànta bagn.

igl

Igl neva.

ign

Ign oda nut.

nus

Nus nagn an vacànzas.

vus

Vus naz megna plàn.

els

Els maglian bugent.

ellas

Ellas organiseschan egna feasta.

i

I tgàntan egna canzùn.           

Remartgas:

1) Igl pronom igl cugl verb agl singular vean duvro, cur ca la parsùna near la tgossa e betga definida sco:

Igl plova.

Igl e capito egna disgraztga. (Ign sa betga, tgi near tge ca que igl e).

 

An l'amparada vean que pronom scurzanieu, sch'el e cumbino cun â near e:

Â'gl pluvieu?

E'gl capito egna disgraztga?

 

2) Par exprimer la furma da curtascheia dovra igl sutsilvan la savunda parsùna digl plural, peia Vus. An que cass vean igl pronom scret grànd.

Co vez Vus num?

Jou vess plascher, scha Vus fagessas part da la nossa feasta.

 

3) Igl pronom parsunal i cugl verb agl plural mùnta adigna egna grupa maschadada da parsùnas masculinas a femininas. El ramplaza igls dus pronoms els ad ellas, cur ca quellas parsùnas en gea ancunaschaintas.

Igls sculars a las scularas da Donat van oz gio' Cuira.

Els ad ellas van oz gio' Cuira.

I van oz gio' Cuira.

 

Igls pronoms parsunals objects inditgeschan la parsùna near la tgossa, a la quala l'acziùn digl subject sadreza.                 

me

El veza me.

te

Nus clamagn te.

el

Vus salidaz el.

ella

Vus salidaz ella.

egl

Jou se egl.

nus

Els vezan nus.

vus

Nus clamagn vus.

els

Nus dumbragn els.

ellas

Tei dumbras ellas. 

Remartga: 

Igls pronoms parsunals objects da l'amprema a savunda parsùna singular ân egna furma speziala an cumbinaziùn cun la preposiziùn a.

a mei – De a mei igl màn!

a tgei – A tgei raquenta el siir nut.

Igl pronom reflexiv

Igl sutsilvan ancanuscha me ànc igl pronom reflexiv sa par tut las parsùnas. El vean scret anzemel cugl verb, scha quel antscheva cun egn consonànt, el vean dantànt apostrofo, sch'igl verb antscheva cun egn vocal.

jou salav

tei sastgisas

el s'avaschegna

ella s'andricla

igl samida

ign sadisa

nus sarimnagn

vus s'antupaz

els s'ocupeschan

ellas sadostan

i saragordan

Igls pronoms possessivs

Igls pronoms possessivs inditgeschan igl possessur d'egna parsùna near tgossa.

 

mieus mia meas mias

Tei salidas las mias amitgas.  

 

tieus tia teas tias

Jou vez tieus bab.

 

sieus sia seas sias

Nus gidagn a sieus ôc.

El raquenta da la sia veta.

 

noss nossa noss nossas

Ella admira igl noss iert.

 

voss vossa voss vossas

Nus clamagn igls voss amitgs.

 

lur  lur lur lur

Els gratuleschan a lur surmester.

Ellas fan tarmagls cun lur giats. 

 

Remartgas:

• Igl pronom possessiv lur e invariabel a resta parquegl madem agl masculin a feminin sco ear agl singular a plural.

 

• Igls pronoms possessivs vignan da prinzipi duvros cugl artetgel definit.

igl mieus > igls meas; la mia > las mias.

 

• Sch'igl satracta da cunfamigliars near paraints, vean gl'artetgel tradiziunalmeing scho davent.

mia mama, mieus bab, mieus frar, mia sora, mia tata, mieus tat

 

• La furma feminina dastga vagnir apostrofada ear davànt consonànts.

la mia tgea > la mi' tgea

Igl pronom possessiv an la furma da curtascheia

Voss Vossa Voss Vossas

Nus angraztgagn par igl Voss angaschamaint.

Graztga fetg par las Vossas bregias. 

 

Remartga:

Igls pronoms possessivs da la furma da curtascheia scriv'ign cun egn bustab grànd.

Igls pronoms demonstrativs

Igls pronoms demonstrativs inditgeschan vaschinànza (quella tgea) near distànza (leza tgea/tschella tgea).

quest(s), questa(s)

Quest atun fagiainsa vacànzas an Spagna.

Questa stad nainsa sen egn grànd vieadi.

Tgi e ànc sen veia da questas uras?

que, quels, quella(s)

Que scular â gieu suczess cun la sia bùna lavur.

Quella raquintaziùn e propi beala!

Quels calzers mi plen fetg bagn.

tsche, tschels, tschella(s)

Tsche gi eassan ieus cugl tren an Surselva.

Tschels sculars en ieus cun skis a betg a scursalar.

Tschella raquintaziùn e ampo lungurusa.

lez, igls ezs, leza(s) (las ezas)

Lez on amblid jou mena ple, igl pluveva tuta stad.

Igls ezs umens ancunaschainsa betga.

Lezas istorgias en viglias sco pàn a buglia.

(Las ezas istorgias en viglias sco pàn a buglia.)

tal, tala

Jou ve egna tala fom ca pudess magliear tut.

Talas tgossas sa'gl dar.

Remartga:

1) Igls pronoms demonstrativs que a tsche vignan adigna duvros an moda atributiva, quegl vut gir c'els statan adigna davànt igl nomen. Scha nign nomen savunda (moda absoluta), dovr'ign las furmas quel a tschel.

Que maletg ple a mei.

Quel vala nut.

Tsche gi sund jou sto gio' Cuira.

Tschel mi â betga salido. 

 

2) Igls pronoms demonstrativs quel, lez a tschel pon vagnir duvros an 3 geners: masculinfeminin a neutral. Las furmas neutralas da quels 3 pronoms demonstrativs en: quegl, gliez a tschegl: 

Quegl s'oda a mei. 

Gliez vess jou ussa betga fatg.

Tschegl e bagn ver, mo ... 

 

Adatg:

Igl pronoms demonstrativs neutrals pratendan, c'igl verb savundànt vigni duvro agl singular, ear sch'igl nomen savundànt e agl plural. La logica e quella: Ign sa gea betga, tgi c'e igl subject:

Quegl e tgeas viglias.

Gliez e unfànts pardearts.

Tschegl e veias stretgas.

 

3) Igl pronom quest/questa vean duvro mains savens ca que/quel. Ign dovra el cunzùnd davànt noziùns digl tains.

Questa notg ve jou betga savieu durmir.

Quest atun nagn nus se cualm. 

 

Igl pronom demonstrativ 'sez'

Igl pronom demonstrativ sez sadisfranztgescha agl sieus diever digls oters pronoms demonstrativs. El stat suainter egn pronom parsunal par rinforzar igl pled ca prezeda. Igl pronom demonstrativ sez e variabel tanor parsùna, gener a diember. Las furmas en las mademas suainter igl pronom parsunal subject sco suainter igl pronom parsunal object. 

 

Las furmas digl pronom demonstrativ 'sez' en las savundàntas:

Igl pronom parsunal subject:

parsùna

masculin

feminin

1. pars. sg.

jou mez

jou meza

2. pars. sg.

tei tez

tei teza

3. pars. sg.

el sez

ella seza

1. pars. pl.

nus sezs

nus sezas

2. pars. pl.

vus sezs

vus sezas

3. pars. pl.

els sezs

ellas sezas

Ella seza â betga vieu igl tgavriel.

Jou se ca tei tez âs mena getg quegl, dantànt tias soras.

 

Igl pronom parsunal object:

parsùna

masculin

feminin

1. pars. sg.

me mez (a mei mez)

me meza (a mei meza)

2. pars. sg.

te tez (a tgei tez)

te teza (a tgei teza)

3. pars. sg.

el sez (ad el sez)

ella seza (ad ella seza)

1. pars. pl.

nus sezs (a nus sezs)

nus sezas (a nus sezas)

2. pars. pl.

vus sezs (a vus sezs)

vus sezas (a vus sezas)

3. pars. pl.

els sezs (ad els sezs)

ellas sezas (ad ellas sezas)

Nus sezs â el betga vieu, dantànt igl noss auto. 

Jou dund quegl a tgei tez

 

Remartga: 

Sch'igl pronom object sareferescha agl subject, satract'igl d'egna relaziùn reflexiva. An que cass drov'ign las savundàntas furmas rinfurzadas.

mamez (mameza)

nusezs (nusezas)

tatez (tateza)

vusezs (vusezas)

sasez (saseza)

sasezs (sasezas)

Tegna quegl par tatez!

Cun sasezs en els betga schi rigurus. 

Igls pronoms relativs

Egn pronom relativ aschunta egna construcziùn subordinada (egna construcziùn relativa) ad egn nomen. Nus duvragn igl ple savens igl pronom ca. Igl pronom igl qual vean duvro suletameing cun preposiziùns.

ca

Jou ancanusch igl um ca tei âs salido.

La Lisa maglia la peta ca la tata â fatg.

igl(s) qual(s)

Igl patrùn, par igl qual jou lavur, e egn bùn.

la(s) quala(s)

L'istorgia, cun la quala igl Curò Mani e vagnieu ancunaschaint, sacloma 'Igl mastral da la gagliegna'.

Igls pronoms interrogativs

Igls pronoms interrogativs en pleds c'ign dovra par far amparadas.

tgi

Tgi controlescha igls bigliets?

tge

Tge fa igl pastarner?

tgenegn

tgenegna

Tgenegn âs tei eligieu?

Tgenegna da quellas bavràndas vol tei?

qual

quala

Qual prendas tei?

Quala canzùn ta ple miglier?

quànt(s)

quànta(s)

Quànt lientsch e'gl antocen a Berna?

Quànts ons â ella?

Quànta muneda âs an la tia bursa?

Quàntas vatgas â igl padregn? 

Remartga:

Igls pleds noua, cura, co a partge s'odan tier igls adverbs.

Igls pronoms indefinits

Igls pronoms indefinits inditgeschan egn diember betga definieu da parsùnas near tgossas. Quegl vut gir c'ign ancanuscha betg igl diember exact da las parsùnas near tgossas.

anzaquànts

anzaquàntas

Anzaquànts sculars san bagn rumàntsch.

Nus vagn anzaquàntas besclas da Red-Bull.

varsaquànts

varsaquàntas

Nus vagn vieu varsaquànts tschearvs

a varsaquàntas tschearvas.

nign(s)

nigna(s)

Quella calur ple a nign.

plirs

pliras

El e sto plirs ons an l'America.

Oziglgi vut ign far pliras tgossas an egna.

mintga

mintgegn

mintgegna

Nus nagn mintg'on an vacànzas.

Mintgegn da nus savess igl tutgear.

tut(s)

tuta(s)

Tuts en stos cuntaints cugl vieadi.

Tutas ân ludo la marenda.

anzatgi

anzatge

Jou ancanusch anzatgi ca sa betga scriver.

Igl anamitg pratenda anzatge oter ca jou.

ign

Ign lavura bagn cur c'igl dat egna bùna paja.

Igls artetgels

Igls artetgels en acumpagneaders digls nomens (substantivs). Els fan part da la grupa digls pronoms.

Ign disfranztgescha artetgels definits ad indefinits. Amadus statan adigna davànt igl substantiv.

Igl artetgel definit

 

singular

plural

masculin

igl (davànt consonànt)

igl near gl' (davànt vocal)

igls

feminin

la (davànt consonànt)

l' (davànt vocal)

las                

Igl artetgel definit masculin sa vagnir apostrofo, sch'igl nomen latier antscheva cun egn vocal. Quella scurzanida e facultativa.

igl mat, igls mats

igl on (gl'on), igls ons

igl unfànt (gl'unfànt), igls unfànts

 

Igl artetgel definit feminin sto vagnir apostrofo, sch'igl nomen latier antscheva cun egn vocal. Quella scurzanida e obligatoria.

la sutga, las sutgas

l'oranscha, las oranschas

Igl artetgel a la preposiziùn

Igl artetgel definit sa vagnir fusiuno cun las preposiziùns.

Damàn ve jou dad ir tigl daintist.

L'Emiglia e cugls partratgs agls nivels.

Igls migliers giavischs pigl aniversari!          

 

Par las preposiziùns da ad a e quella fusiùn cugl artetgel masculin obligatoria. Las cumbinaziùns cugl artetgel feminin vignan scretas dapart.

 

igl

igls

*la

*l'

*las

da

digl

digls

da la

da l'

da las

a

agl

agls

a la

a l'

a las 

Quegl e igl velo digl cusregn.

La Selina â survagnieu egn regal digls vaschegns.

Igl scussal da l'onda e tschuf.

Igl bab â do egn bùn cunzegl agl fegl.

Âs tei gea telefono agls cunsculars?

Igl artetgel indefinit

Igl artetgel indefinit exista me agl singular. 

 

singular

plural

masculin

egn (davànt consonànt a vocal)

 —

feminin

egna (davànt consonànt)

egn' (davànt vocal)

 —

igl tgàn – egn tgàn

igl asen – egn asen

la nursa – egna nursa                    

l'anda – egn'anda 

 

Agl plural inditgesch'ign la funcziùn indefinita cun schar davent igl artetgel: 

Igl â (–) mustgas sen la groma.

Igl manischùnz â cargieu (–) bloca.