Igls nomens

Igls nomens

Igls nomens (ca vignan ear numnos igls substantivs) datan igl num a creatiras ad a tgossas concretas ad abstractas.

 

tgossas concretas: 

mama, tgàn, riebla, camiùn, buteglia

 

tgossas abstractas:

careztga, spért, ideia

 

Tier igls substantivs s'odan ear igls nums propris (nums da parsùnas, firmas ad organisaziùns) ad igls nums geografics. Tut igls nums vignan screts grànd.

Claudia, Fluregn, Cantieni, Reschen, Val Schons, Veia Grànda, Crap da Flem

Masculin near feminin: igl genus digl nomen

Igls nomens en pleds c'ân egn genus fix. Agl rumàntsch dat igl dus genus:

 

masculin: igl mir, igl erizùn, igl pled, igl crap, igl bab, igl iert

gl'iert (davànt egn vocal sa igl artetgel definit masculin vagnir apostrofo, sch'ign vut)

 

feminin: la mata, la pare, la tgea, la mama, l'amitga, l'ura

l'onda (davànt egn vocal sto igl artetgel definit feminin vagnir apostrofo)

Igl plural regular digls nomens

Igls nomens san par ordinari vagnir duvros agl singular ad agl plural. Igl plural regular vean furmo cun aschuntar la finiziùn -s a la furma digl singular.

 

singular

plural

masculin

igl cudesch

igl amitg > gl'amitg (igl apostrof e pussevel)

igls cudeschs

igls amitgs

feminin

la stéla

l'onda (igl apostrof e obligatori)

las stélas

las ondas

Igls substantivs ca fetan cun -x a cun -z survignan ear egn -s agl plural.

igl herox – igls heroxs

igl furbaz – igls furbazs

 

Adatg:

Igls substantivs ca fetan cun -s near cun -ss survignan betg ànc egn -s agl plural:

igl nas – igls nas  igl urs – igls urs
igl pass – igls pass igl prozess – igls prozess

Igl plural iregular digls nomens

Anzaquànts substantivs ân egn plural iregular.

-i > -eals

igl vadi – igls vadeals             

igl cunti – igls cunteals

igl casti – igls casteals

igl rasti – igls rasteals

igl manti – igl manteals

igl utschi – igls utscheals 

-gl > -ls

igl tgavagl – igls tgavals

Egna furma speziala digl plural:

igl um – igls umens

Igl plural colectiv

Anzaquànts substantivs masculins ân sper la furma digl plural cun -s egna furma digl plural cun la finiziùn -a. Que plural numn'ign igl plural colectiv. Igls pleds cun quella finiziùn expriman egna quantitad nundeterminada (betga definida). Quegl vut gir c'ign ancanuscha betg igl diember exact.

Tei dastgas prender dus mels.

La mama fa egna peta cun la mela digl agen curtgegn. (plural colectiv) 

 

Suainter igl plural colectiv stat igl verb agl singular.

La deta e marva da la fardaglia. 

 

Oters colectivs regulars ple frequaints:

igl bratsch – la bratscha

igl crap – la crapa

igl dasch – la dascha

igl det – la deta

igl grep – la grepa

igl len – la lena

igl oss – l'ossa

igl pér – la péra

igl rom – la roma

 

Plurals colectivs cun midadas ortograficas:

igl schanugl – la schanuglia

igl vaschi – la vascheala

Otras furmas colectivas vignan tractadas agl capetel 'Igls sufixs'.

 

Atenziùn:

Egn peer nomens, sco par exaimpel: la glieud, la bargeada, ân me egna furma agl singular, ear sch'els cumpeglian pliras parsùnas near tgossas ad en egna speztga da colectivs. Parquegl stat ear suainter quels pleds igl verb agl singular.

La glieud e cuntainta.

La bargeada fa canera.

Igls nomens cumponieus a lur furmas digl plural

Ear an rumàntsch dat igl nomens cumponieus.

 

• Pleds digl tip nomen + nomen vignan screts cun streh d'uniùn. Me igl amprem pled survean egn -s agl plural.

igl esch-tgea > igls eschs-tgea 

la clav-tgea > las clavs-tgea

la porta-clavo > las portas-clavo

la tela-filient > las telas-filient

igl vearm-cazola > igls vearms-cazola

 

• Cumbinaziùns da verb + nomen vignan scretas anzemel ad igl -s digl plural vean aschunto a la fegn digl pled:

igl portatùn > igls portatùns                                                     

igl batasenda > igls batasendas

igl tschetschapulvra > igls tschetschapulvras

Igls sufixs

Tscheartas finiziùns, c'ign sa aschuntar ad egn pled par crear oters pleds da la madema famiglia, numn'ign sufixs.

 

Ign sa distinguer trànter oter igls savundànts sufixs:

• sufixs diminutivs ca fan la tgossa ple pintga:

-et/-eta, -egn/-egna, -ut/-uta

igl cudeschet, la streieta, igl scalegn, Fluregn, igl manut

 

• sufixs augmantativs ca fan la tgossa ple grànda near ple intensiva:

-ùn/-ùna, -aglia, -az, -ira, -eztga

la stivùna, la fardaglia, la fomaz, la calira, baleztga

 

• sufixs pigiurativs ca fan la tgossa mendra:

-atsch/-atscha, -àncel, -em

igl povratsch, igl puràncel, igl batarlem

 

• sufixs colectivs c'expriman egn diember nundetermino:

-aglia, -eglia, -ainta, -adira, -eala, -am, -em, -om

la canaglia, la buabanaglia, la magistraglia, la fameglia, la fieramainta, la daintadira, la vastgadira, la vascheala, igl tgagliom, igl gaglinam, igl bagliafem

 

Ear suainter quels pleds colectivs stat igl verb adigna agl singular.

La magistraglia fa egn vieadi.

Que tgagliom e fetg spess.