La pronunzia

La pronunzia

Ina gronda part dils bustabs vegn pronunziada sco quei ch'els vegnan screts. Certas gruppas da bustabs sco p.ex. tsch, sch, tg, gi, ge, ci, ce, qu, gl e gn ein suns specials. En connex culla pronunzia dils vocals (vocals aviarts e serrai, liungs e cuorts) e da gruppas da vocals existan varietads regiunalas e localas el lungatg discurriu.

La pronunzia vegn tractada surtut ell'emprema classa cun agid dalla fibla.