Igl artetgel definit e la preposiziun

Tschertas preposiziuns s'uneschan cugl artetgel ad en sulet pled. 

               

Per las preposiziuns da ed a è chella fusiun obligatorica per tot las cumbinaziuns.

 

igl(s)

la(s)

l'

da

digl(s)

dalla(s)

dall'

a

agl(s)

alla(s)

all'

Chegl è igl velo digl mattatsch. / Ia part all'egna.

 

Er las preposiziuns cun, per, sen e tar son s'uneir cugl artetgel, pero angal cugl artetgel masculin: 

 

igl(s)

la(s)

l'

cun

cun igl(s),

cugl(s)

cun la(s)

---

cun l'

---

per

per igl(s),

pigl(s)

per la(s)

---

per l'

---

tar

tar igl(s),

tigl(s)

tar la(s)

---

tar l'

---

sen

sen igl(s),

segl(s)

sen la(s)

---

sen l'

---

Remartga:

La preposiziun aint/ainten na vign mai lieida. Davant igl artetgel masculin duvrainsa pigl solit la furma aint, davant igl feminin ainten. An cumbinaziuns sainza artetgel ramplazzainsa la preposiziun ainten cun an

El vo aint igl gôt.

Ella è ainten la trapla.

 

Ma: Nous giagn an buteia.

El na vo mai an baselgia.

Els èn an scola.