Nomens furmos cun suffixs

Tschertas desinenzas (finiziuns) tg'ins so agiuntar alla fegn d'en pled per crear oters pleds dalla madema famiglia ins nomna suffixs. Igls nomens on varsaquantas sorts da suffixs, tranter oter (varda er Normas Surmiranas, nr. 85-88):

 

• enqualtgi suffix frequaint:

-ada: midar – la midada

-aglia: nudar – la nudaglia

-dad/tad: veir la verdad, liber la libertad

-detna: vigl la vigliadetna

-era: frestg – frestgera

-iun: uneir l'uniun

 

• suffixs tgi furman schinumnos 'agents' (persungas tgi ageschan):

-ader/adra: manar la manadra

-adour(a)/-atour(a): cantar igl cantadour, fundar la fundatoura

-unz/-unza: cuser igl cusunz, saltar la saltunza

 

• suffixs collectivs tgi expriman en domber nundetermino (p.ex. tgaglia – igl tgagliom, varda 2.1.3.c).

 

Remartga:

I dat er suffixs tgi meidan la muntada d'en pled:

• suffixs diminutivs tgi fon la tgossa pi pitschna: -et/-etta, -ign/-igna (igl animalet, la plantigna)

• suffixs augmentativs tgi fon la tgossa pi gronda u pi intensiva: -ada, -aglia,

-ung(a) (igl plascheirung, la setgaglia, neiv – la navada)

• suffixs pegiurativs tgi fon la tgossa mendra: -atsch(a), -em (l'oratscha, igl cantem)