Igl plural collectiv

Tscherts nomens on sper la furma digl plural cun -s ena furma digl plural cun la finiziun -a. Chella ins nomna igl 'plural collectiv'. Igls pleds cun chella finiziun expriman ena quantitad nundeterminada (betg defineida). Chegl vot deir tg'ins na canoscha betg igl domber exact.

Ia va en meil.

Te dastgas piglier dus meils.

Cun la meila digl agen iert fò la mamma ena barbalada. (plural collectiv)

 

Oters plurals collectivs frequaints:

igl peir – la peira

igl fretg la fretga

igl bratsch – la bratscha

igl lenn – la lenna

igl nerv la nerva

igl òss – l'òssa

 

Plurals collectivs cun midadas ortograficas:

igl crap – la crappa

igl det – la detta

igl piz la pizza

igl bigl la biglia

 

Dantant: igl rom – la roma

 

Siva igl plural collectiv stat igl verb aint igl singular.

La detta è marva digl freid.

La figlia ò pers la sia calour.

La pizza gleischa aint igl suglegl dalla seira.

 

Remartga:

Ins so furmar ulteriouras furmas collectivas cun ageid da suffixs collectivs: 

-aglia/-eglia: igl movel – la muaglia, igl verm – la vermaneglia

-areia: igl hotel la hotellareia

-maint/-mainta: nar la narramainta, fier la fieramainta, lader la ladramainta

-am/-om: spess igl spessom, la gagligna igl gaglinam

 

Er siva chels pleds collectivs stat igl verb adegna aint igl singular:

La magistraglia fò en viadi.
Chella vermaneglia è disgustousa.