Las quatter operaziuns matematicas

I dat las suandontas quatter operaziuns matematicas:

+

addeir

addiziun

(chints cun plus)

plus, e(d), ed anc

-

subtrahar

subtracziun

(chints cun minus)

minus, pi pac

x

multiplitgier

multiplicaziun

(chints cun far gedas)

gedas, gia, multiplitgia cun

:

parteir, divider

divisiun

(chints cun divider)

partia cun, dividia cun

 

Igl segn pigls resultats dallas quatter operaziuns matematicas è = (è madem bler scu, dat, fò, è).

 

4 + 5 = 9

quatter plus tschintg dat nov

15 – 8 = 7 quindesch minus otg fò set
6 x 3 = 18 seis gedas/gia treis dat dischdotg
24 : 2 = 12 vantgaquatter partia cun dus dat dodesch     

Igls resultats dallas quatter operaziuns matematicas:

• resultat dall'addiziun = la somma 

• resultat dalla subtracziun = la differenza  

• resultat dalla multiplicaziun = igl product 

• resultat dalla divisiun = igl quozient