Igl predicat

La structura interna d'ena proposiziun dependa dallas furmas digl verb tg'ins nomna er igl predicat (las parts verbalas). Igl predicat cumpeglia la furma finita e las furmas infinitas. Igl predicat stat aint igl center dalla construcziun. El ò ena posiziun fixa. Tot las ulteriouras parts dalla proposiziun (scu p.ex. igl subject) dependan digl predicat. Ellas soltan anturn igl predicat. Las parts ainten las tgaschettas, tgi dattan rasposta a differentas dumondas, accumpognan igl predicat.

Remartgas: 

• Ainten construcziuns declarativas vign igl verb conjugo an sagonda posiziun.

• Las parts verbalas duessan esser uneidas tant scu pussebel.

Betg: Ia va chegl fatg bagn.

Mabagn: Ia va fatg bagn chegl.

 

Betg: El è pir avant otg deis turno a tgesa.

Mabagn: El è turno a tgesa pir avant otg deis.

U: Pir avant otg deis è’l turno a tgesa.

 

Attenziun: Las adverbialas (an spezial sch'ellas èn lungas) stattan pigl solit all'antschatta u alla fegn. La posiziun dad adverbialas curtas è tenor igl exaimpel dalla grafica soura (oz) pi flexibla.