Igl object (direct ed indirect)

Igl predicat so neir accumpagnea dad objects. I dat dus differents objects, tot tenor la moda e maniera scu tg'els èn colliias cugl predicat: igl object direct ed igl object indirect.

 

Igl object (u cumplemaint) direct (TGI u TGE?) vign numno uscheia, perchegl tg'el vign colliia directamaintg cugl predicat (sainza preposiziun).

Giuliano derva la fanestra.

Laura rachinta ena praula.

 

Igl object (u cumplemaint) indirect (p.ex. A TGI / CUN TGE?) inditgescha la persunga u la tgossa, alla quala l'acziun digl subject sa drezza. El vign introduia d'en verb e sa leia indirectamaintg agl verb cun ageid d'ena preposiziun. Perchegl vign igl object indirect er numno 'object preposiziunal'.

Livia ò do la bancnota agl camerier. (dar ensatge ad ensatgi)

Igl tat sa regorda bagn da chel taimp. (sa regurdar dad ensatge)

Matia s'interessescha angal per ballape. (s'interessar per ensatge)

 

Remartga:

Per ordinari suonda scu amprem igl object direct igl verb, siva igl object indirect (varda amprem exaimpel soura). Excepziun: Sch'igl object direct è pi lung tg'igl object indirect, p.ex.: L'onda ò scretg a nous ena lunga, bela brev.

Ulteriours exaimpels varda Normas Surmiranas, nr. 323ss.