Igl adverbial

Igl adverbial inditgescha las circumstanzas exteriouras dall'acziun (p.ex. igl li – NOUA?, igl taimp – CURA?/QUANT DEI?, la moda e maniera – SCU? u igl muteiv – PERTGE?). Ins discorra perchegl er digl 'cumplemaint circumstanzial'.

Mias soras stattan sper la baselgia. (adverbial digl li)

Mintg'oura parta en tren per Turitg. (adverbial digl taimp)

Stefan canta bagn. (adverbial dalla moda e maniera)

Ella vo a tgesa, perchegl tg'ella na stat betg bagn. (adverbial digl muteiv)