La pronunzcha

Pronunzcha da custabs, gruppas da custabs e pleds

Üna buna part dals custabs, da las gruppas da custabs e dals pleds vegnan pronunzchos, scu cha vegnan scrits. Tschertas gruppas da custabs scu ch, sch, s-ch, dsch, tsch, ce, ci, ge, gi,,, gl e gn sun suns speciels. Per que chi reguarda la pronunzcha dals vocals (vocals avierts e serros, lungs e cuorts) e da gruppas da vocals (diftongs, triftongs) existan tschertas varieteds d'üna vschinauncha a l'otra illa lingua discurrida.

La pronunzcha vain tratteda ed exerciteda illa prüma classa cun agüd da la

fibla 'Ler. E cu!'.


 

Las desinenzas -un /-una, -in /-ina ed -ieu

desinenza pronunzcha exaimpels scrits pronunzcha
-un /-una -um /-uma

bun / buna

eau sun

sun eau?

suni?

la lecziun

il Grischun

bum / buma

eau sum

sum eau?

sumi?

la leczium

il Grischum

Excepziun: Bun di!, scrit e pronunzcho listess

desinenza pronunzcha exaimpels scrits pronunzcha
in /-ina -ign /-igna

la cruschina

l'Engiadina

il vin

il cudaschin

la cruschigna

l'Engiadigna

il vign

il cudaschign

-ieu -ia

adieu, gnieu

adia, gnia

Ils diftongs ou ed ei

diftongs pronunzcha exaimpels scrits pronunzcha

ou

o

il cour, dadour, eau drouv

il cor, dador,

eau drov

ei

ä

eir, l'eivna

är, l'ävna

Differenzas da pronunzcha in Engiadin'Ota

Las seguaintas cumbinaziuns da custabs vegnan pronunzchedas illa part sura da l'Engiadin'Ota (Sur Funtauna Merla) oter cu illa part suot (Suot Funtauna Merla). Il cunfin traunter Sur e Suot Funtauna Merla es tar Las Agnas traunter Bever e La Punt-Chamues-ch.

   

Sur

Funtauna Merla

Suot

Funtauna Merla

exaimpels
-ai-

 

-ä-

-ai-

la saida,

la munaida

-air-  

-är-

-air-

savair, vulair, la saira
-aiv- i'l imperfet

-äv-

-av-

eau salüdaiva, tü salüdaivast, ella salüdaiva, ...

gu-

davaunt a,

e, i

g-

Il u nu vain pronunzcho.

gu-

Il u vain pronunzcho.

guarder, guerra, guida
qu

davaunt a,

e, i 

k

excepziun:

-qu-

qu

qu

quatter, que, quist, quella

Pasqua, aquaduct

La cumbinaziun da custabs -aun vain pronunzcheda a S-chanf oter cu i'ls oters lös da l'Engiadin'Ota:

    oters lös S-chanf  exaimpels
-aun a la fin dal pled -äm- -em

il chaun,

il maun,

il paun

-aun + vocal -äma -ema

la plauna,

la rauna

-aun + consonant -än -en

il daunt,

il chaunt

Il pronom persunel eau vain pronunzcho seguaintamaing: 

  Sur Funtauna Merla Suot Funtauna Merla Samedan
eau äa äja aja