L’artichel definieu e la preposiziun

L'artichel definieu in cumbinaziun cun preposiziuns vain scrit seguaintamaing:

 

preposiziun + artichel masculin

 

davaunt consonant

davaunt vocal e

h- na pronunzcho

a

al figl

als figls

a l'hotel

als hotels

da

dal mat

dals mats

da l'auto

dals autos

cun

cul tren

culs trens

cun l'aviun, cul aviun

cun ils aviuns, culs aviuns

per

pel giat

pels giats

per l'iffaunt, pel iffaunt

per ils iffaunts, pels iffaunts

sün

sül chavagl

süls chavals

sün l'areal, sül areal

sün ils areals, süls areals

tar

tal meidi

tals meidis

tar l'apoteker, tal apoteker

tar ils apotekers, tals apotekers

in

i'l cuvel

i'ls cuvels

in l'ögl, i'l ögl

in ils ögls, i'ls ögls

aint in

aint il tunnel

aint ils tunnels

aint il iglu

aint ils iglus

preposiziun + artichel feminin

 

davaunt

consonant

davaunt vocal

e h- na pronunzcho

a

a la figlia

a las figlias

a l'abiedgia

a las abiedgias

da

da la matta

da las mattas

da l'amia

da las amias

cun

cun la/culla barcha

cun las/cullas barchas

cun l'assa/cull'assa

cun las/cullas assas

per

per la/pella scoula

per las/pellas scoulas

per l'amia/pell'amia

per las/pellas amias

sün

sün la/sülla muntagna

sün las/süllas  muntagnas

sün l'isla/süll'isla

sün las/süllas islas

tar

tar la punt

tar las punts

tar l'apotecra

tar las apotecras

in

illa stüva

illas stüvas

in l'uonda/ill'uonda

in las uondas/illas uondas

aint in

aint illa chesa

aint illas chesas

aint ill'uraglia

aint illas uraglias

 

Remarchas:

• L'artichel masculin vain suvenz fusiuno cun la preposiziun.

 

• Surtuot in cumbinaziun cun artichels feminins as scriva la preposiziun e l'artichel in duos pleds.

 

• Las preposiziuns ada e tar nu vegnan mê fusiunedas culs artichels feminins.