Ils pronoms persunels objects

Ils pronoms persunels objects (accentuos e na accentuos) indichan la persuna u la chosa, a la quela l'acziun dal subject as drizza. Ils pronoms objects accentuos (me, te ...) vegnan adüna accumpagnos da la preposiziun a.

 

pronoms objects accentuos

me

El clama a me.

te

Nus güdains a te.

el

Vus salüdais ad el.

ella

Vus salüdais ad ella.

nus

Els vezzan a nus.

vus

Eau pens a vus.

els

Nus pigliains ad els.

ellas

Nus pigliains ad ellas.

Remarcha:

Ils pronoms objects accentuos vegnan druvos eir cun otras preposiziuns, p.ex.

Quist regal es per te.

El vain cun nus.

Els vegnan tar me.

 

La pusiziun dals pronoms objects na accentuos

Il pronom object na accentuo sto davaunt il verb conjugo.

Eau al clam a las ses. Nus la telefonains damaun.

Eau al d'he clamo a las ses. Nus l'avains telefono her.

 

Eir in cumbinaziun cun verbs models (lascher, fer, pudair, stuvair, vulair) sto il pronom object na accentuo davaunt il verb conjugo.

Eau at lasch uossa ir. El ans fo imprender.

El am voul güder. Nus las stuvains purter.

 

Ils pronoms objects na accentuos illa frasa negativa

Il pronom object na accentuo sto traunter il nu (nun) ed il verb conjugo.

Eau nu'l clam/(nun al clam) a las ses. Nus nu la telefonains damaun.

Eau nu l'he/(nun al d'he) clamo a las ses. Nus nu l'avains telefono her.

Nu'm güder/purter.

 

Ils pronoms objects na accentuos illa frasa imperativa

Il pronom object na accentuo sto davous il verb conjugo:

Lascha'm in pos! (am) 

Clama'l a las ses! (al)

Scriv'la ün sms! (la)

Dschè'ns la vardet! (ans)

Purtè'ls davent! (als)

Port'las davent! (las)

 

Illa frasa negativa sto il pronom object na accentuo davaunt il verb conjugo:

Nu'l disturbè!

Nu'ls purtè davent!