Igls pronoms persunals objects

Igls pronoms persunals objects (accentuos e betg accentuos) inditgeschan la persunga u la tgossa, alla quala l'acziun digl subject sa drezza. 

 

Pronoms objects accentuos

(posiziunos siva igl verb conjugo):

object direct object indirect
el sainta me el rasponda a me
el sainta el rasponda a tè
el sainta el/ella el rasponda ad el/ella
el sainta nous el rasponda a nous
el sainta vous el rasponda a vous
el sainta els/ellas el rasponda ad els/ellas

Pronoms objects betg accentuos

(posiziunos davant igl verb conjugo):

object direct object indirect
el am sainta  el am rasponda
el at sainta  el at rasponda

el igl sainta 

el la sainta

el igl rasponda

el la rasponda

el ans sainta  el ans rasponda
el az sainta  el az rasponda

el igls sainta 

el las sainta

el igls rasponda

el las rasponda

Remartga:

Tigls pronoms objects accentuos (indirects e directs) ò angal l'amprema e la sagonda persunga singular (me,) en'atgna furma.

 

La posiziun digls pronoms persunals

Igl pronom object betg accentuo stat davant igl verb conjugo, igl pronom object accentuo siva igl verb conjugo.

An general ègl d'evitar l'influenza tudestga.

El n'ans ò betg do la clav (betg accentuo). U: El n'ò betg do la clav a nous. (accentuo) 

Pero betg: El n'ò a nous betg do la clav.

 

Excepziuns:

• Lascha'm cumpôss! (imperativ), Ma: Betg am porta chella roba! (imperativ negativ)

 Tar verbs modals cun infinitiv stat igl pronom persunal betg accentuo siva igl verb modal (conjugo). Nous lagn la tarmetter dumang.